به بهانه ضبط تاریخ شفاهی در محضر استاد حسن امداد

-


گردآوري: علی احسانی مقدم

گاهی اوقات انسان از تأثر انسان های بزرگ  متأثر میگردد واز اینکه ناخواسته خاطراتشان را با گفتن الفاظی که یادآور گذشته هاشان می باشد وخاطرات خوش و دل بستگی هایی که به افرادی نظیر خودشان داشته اند ،اشکشان را جاری می کنند، متأثر می شود؛ این کلمات را گفتم تامقدمه ای باشد از شخصی که در باره وی خواهم نوشت.

پنج شنبه ،نهم مهرماه 1389 در حافظه ام یک روز فراموش نشدنی ثبت شد روزی بود که تنهایی، استادی را دیدم که در بین کتاب هایش دیگر احساس تنهایی نداشت و این احساس من بود که پنداشتم او تنهاست و در مصاحبه با او از گذشته ها عبورکردیم و وقایع تلخ وشیرین را روشن می نمود. جملاتی که می گفت، انسان را به تأمل وا می داشت  دیگر دنیا آنقدر برایش بی ارزش شده بود و روحیه خدایی و طبع لطیفی پیدا کرده بود  که حقیقت را می شد در او جست .

اشعاری را سروده بود و می سرود و میگفت وصیت کردم برسنگ قبرم بنویسید، اشعاری را از سنایی می سرود که درست در خاطرم نیست اما اولین ابیات یادم مانده که می سرود: بمیر ای حکیم از چنین زندگانی... از این زندگانی چو مردی بمانی ....از این زندگانی بترس که اکنون در آنی ....بدان عالم پاک مرگت رساند ...که مرگت رساند دروازه آن جهانی ، در حالی که اشک  گونه هایش خشک نشده بود؛ سوالی پرسیدیم درجوابمان گفت بزرگترین خوشبختی این است که انسان آزارش به کسی نرسیده باشد وخدمت کند و باز اشکش جاری گشت و دیگر انگار آرزویی جز رسیدن نداشت . از جنگ جهانی هم  از ایران و خطه فارس  ، خاطراتی داشت و هنوز کوچه های محل تاخت و تاز انگلیسی هارا بیاد بود که تیفوس امده بود و جنازه های که برزمین بود و مردم از بدبختی لباس سربازان را از تنشان برای پوشیدن در می آوردند تیفوس جان آنها را می گرفت. از محل زندگیش گفت از دوستانش کرامت االه افسر مرحوم محمد حسن اقلیدس دکتر حمیدی دکتر محمد حسن گنجی و مرحوم محمد اسماعیل رضوانی که خاطرات فراموش نشدنی با آنها داشته که بغض گلویش را گرفت  و ما مجبور شدیم جهت تسکین وی از فرزندانش بپرسیم؛ از نوه اش گفت که استاد روسی دانشگاه سانفرانسیسکو بود و باز احساس خوشی به او دست داد و راضی بود از فرزندان و نوه هایش و شکر گزاری می نمود .

جملات ارزشمندش را فراموش نخواهم کرد ،ایشان از سعدی اشعار زیادی را در حافظه اش داشت و می گفت انسان باید روحیه سعدی داشته باشد .

از ایرانی های گذشته گفت از سنت حسنه وقف و این که در ذات ایرانی وقف و خیر خواهی و بخشش است واز پدرانمان، که برای باسواد کردن فرزندانشان حتی خانه های مسکونی شان را وقف می کردند جهت مدرسه وفرا گیری علم و دانش و از اخلاق جدید ما ایرانی ها گفت که همیشه روی نقاط ضعف بحث می کنیم چرا نقاط قوت را نمی بینیم ...

-این استاد گرانقدر و شاعر و دانشمندتوانا و بی همتا، استاد حسن امداد است که آثار و تألیفاتش در باره تاریخ و پیشینه ایران و خطه فارس بی همتاست؛ و امیدوارم اجل مهلت دهد و مشغله های اداری حواس ما را هم  از پرداختن به اصل مهم جمع آوری تاریخ شفاهی در استان فارس غافل نگرداند تا شرح خاطرات و تجربیات دیگر اندیشمندان این سرزمین راضبط و به حافظه تاریخ بسپاریم.

نمونه ای از آثارش :

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۲؟ -

‏عنوان و نام پدیدآور           :           ج‍دال‌ م‍دع‍ی‍ان‌ ب‍ا س‍ع‍دی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌: ح‍س‍ن‌ ام‍داد

‏مشخصات نشر    :           ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۰.

‏مشخصات ظاهری            :           ص‌ ۲۲۲

‏شابک    :           964-5957-64-8

‏وضعیت فهرست نویسی    :           ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏یادداشت            :           (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۷)؛ ۵۹۰۰ ری‍ال‌

‏یادداشت            :           ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۱۴ - ۲۱۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌

‏موضوع   :           س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، - ۶۹۱؟ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر

‏موضوع   :           ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۷ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د

‏رده بندی کنگره    :           PIR۵۲۱۵/ال‍ف‌۷۷ج‌۴ ۱۳۸۰

‏رده بندی دیویی   :           ۱ف‍ا۸/۳۱س‌۵۵۴/س‌ ال‍ف‌ ۱۳۸۰

‏شماره کتابشناسی ملی  :           م‌۸۰-۷۷۲۳

________________________________________

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۲ -

‏عنوان و نام پدیدآور           :           ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ ش‍ی‍راز (از اواخ‍ر ق‍رن‌ ده‍م‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ام‍داد.

‏مشخصات نشر    :           [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا‏، ۱۳۷۲.

‏مشخصات ظاهری            :           ۶۰۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.

‏شابک    :           ۵۸۵۰ری‍ال‌

‏یادداشت            :           ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۸۴ - ۵۸۵].

‏موضوع   :           ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ای‌ ادب‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍ی‍راز.

‏موضوع   :           شعر فارسی-- مجموعه‌ها.

‏موضوع   :           شاعران ایرانی-- شیراز.

‏رده بندی کنگره    :           PIR۴۰۳۲/ال‍ف‌۷۸ال‍ف‌۸

‏رده بندی دیویی   :           ۸فا۱/۰۰۸

‏شماره کتابشناسی ملی  :           م‌۷۲-۲۶۶۶

________________________________________

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، ‏۱۳۰۲ -‏

‏عنوان و نام پدیدآور           :           ت‍اری‍خ‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در ف‍ارس‌ از عهد باستان تا دوره معاصر / ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ام‍داد.

‏مشخصات نشر    :           ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز‏‏، ۱۳۸۵.‏

‏مشخصات ظاهری            :           ۸۲۲ ص‌.‏: م‍ص‍ور، نقشه، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.

‏فروست  :           نوید شیراز‏‏؛ ۱۱۵۴.

‏شابک    :           ۸۵۰۰۰ریال‏ :‏964-358-240-x

‏وضعیت فهرست نویسی    :           فاپا

‏یادداشت            :           ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Hasan -E Emdad. The history of education in Fars.

‏یادداشت            :           ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۷۶۷] - ۷۷۴؛ همچنین به صورت زیرنویس.

‏یادداشت            :           نمایه.

‏موضوع   :           آموزش و پرورش -- ایران -- فارس -- تاریخ

‏رده بندی کنگره    :           LA۱۳۵۴ /ف۲‏ال‍ف‌۸

‏رده بندی دیویی   :           ۳۷۰/۹۵۵۶۳

‏شماره کتابشناسی ملی  :           م‌۸۲-۳۷۱۲۳

________________________________________

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، ‏۱۳۰۲ -‏

‏عنوان و نام پدیدآور           :           راه‍ن‍م‍ای‌ آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ارس‌، ی‍ا* ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ارم‍غ‍ان‌ سفر ش‍ی‍راز/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ام‍داد.

‏مشخصات نشر    :           ش‍ی‍راز: اتحادیه مطبوعاتی فارس‏‏، ۱۳۳۹.

‏مشخصات ظاهری            :           ‏[۱۴۷] ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.‏‏؛ ۱۱ × ۱۶/۵ س‌م.

‏شابک    :           ۳۰ ریال

‏وضعیت فهرست نویسی    :           فهرست نویسی توصیفی

‏یادداشت            :           کتابنامه: ص. [۲].

‏شماره کتابشناسی ملی  :           ۳۹۲۴۱

________________________________________

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۲؟ -

‏عنوان و نام پدیدآور           :           ش‍ی‍راز: گ‍ذش‍ت‍ه‌ در ح‍ال‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ام‍داد

‏مشخصات نشر    :           ش‍ی‍راز.

‏مشخصات ظاهری            :           ل‌، ۶۱۹ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار

‏وضعیت فهرست نویسی    :           ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏یادداشت            :           ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:E mdad, H. Shiraz: Past and persent.

‏یادداشت            :           ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۶۱۸ - ۶۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی  :           ۲۵۷۷۷

________________________________________

‏سرشناسه         :           ام‍داد، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۰۲

‏عنوان و نام پدیدآور           :           ف‍ارس‌ در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ام‍داد

‏مشخصات نشر    :           ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز: دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‌ ، ۱۳۸۵.

‏مشخصات ظاهری            :           ۹۴۲ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌

‏شابک    :           964-96896-3-x

‏وضعیت فهرست نویسی    :           ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌

‏یادداشت            :           ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا

‏یادداشت            :           ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۷۹] - ۸۸۶

‏موضوع   :           ف‍ارس‌ -- ت‍اری‍خ‌

‏موضوع   :           ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ق‌۱۳۴۴ - ۱۱۹۳

‏رده بندی کنگره    :           DSR۲۰۴۳/الف۴۵الف۸ ۱۳۸۵

‏رده بندی دیویی   :           ۹۵۵/۶۳

‏شماره کتابشناسی ملی  :           م‌۸۵-۱۷۶۰۰

  
تعداد بازدید: 3980


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

هنگ سوم: خاطرات یک پزشک اسیر عراقی-68

از مهمترین هدف‌های عملیات بیت‌المقدس، آزادسازی شهر خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی بود. نیروهای ایرانی از همان زمان که از رود کارون گذشتند تا ساعاتی پیش از حمله بزرگ خود علیه نیروهای ما د ر خرمشهر این هدف را دنبال می‌کردند. فرماندهان نیروهای ما از قصد ایرانی‌ها برای شروع حمله مطلع بودند، به همین خاطر مجبور شدند نیروهای زیادی را به خرمشهر بسیج کند.